کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     تولیدات....  
 

سرودها


سرود ای زن ای حضور زندگی

ای زن ای حضور زندگی

به سر رسید زمان بندگی

جهان دیگری ممکن است

تلاش ما سازنده آن است

***

این صدا صدای آزادی است

این ندا طغیان آگاهی است

رهایی زنان ممکن است

این جنبش زاینده آن است


سرود ای زن تو ای همراهم

ای زن تو ای همراهم

آزادگی رویایم

با تو کنار تو چو دریای خروشانم

رو در کوی و برزن / آگاهی پراکن / (گو از حق انسان ها (2))

چون مادری پرطاقت

با شور و با شهامت

پی افکنیم زیباترین دنیای فردا را

رو در کوی و برزن / آگاهی پراکن / (گو از حق انسان ها (2))

ای زن به پا خیز از نو

آزادی آید از تو

از همت و همبستگی آید جهانی نو

رو در کوی و برزن / آگاهی پراکن / (گو از حق انسان ها (2))
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟