مقالات کمپین....  
 

توفان/ تقديم شده به سيمين بهبهاني/ رضا بی شتاب


به سیمین بهبهانی و زنانِ ایرانزمین

که حرمتِ آزادی اند وُ خروشِ رهایی

رضا بی شتاب

فریاد که در واژه نفس می کشد هشدار!

در سینه نمیرد

هر «گام» وُ «نُتی» تنها

تنهاتر از آن صحراست

کَش جرأتِ پیمودن

آسان نشود پیدا

تلفیقِ صدا وُ دست

دیدار وُ دل وُ گفتار

پژواک برانگیزد

توفان پس از آن خیزد

طغیان به فلک ریزد

برخیز تو خنیاگر!

آوازِ دگر سر کن

رامشگرِ شعرست این

هان اخگرِ عشق اش بین

پیچیده و توفنده و شورنده به غوغا؛

از روزن و در برزن و زندان
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟