پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

زینب پیغمبرزاده


نام و نام خانوادگی: زینب پیغمبرزاده

سن: 21 سال

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء و عضو کمیسیون زنان تحکیم وحدت

پرونده اول:

نحوه دستگیری: دستگیری به خاطر جمع اوری امضاء در مترو که به مدت 5 روز در بازداشتگاه وزرا بازداشت بود.

تاریخ دستگیری: 24 آذر ماه 1385

وضعیت پرونده: بازپرسی در شعبه 14 دادگاه انقلاب انجام گرفته است.

حکم صادره: هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی در تاریخ 24 آذرماه در متروی تهران کرج در حین جمع اوری امضا دستگیر و به مدت 5 روز در بازداشتگاه وزرا نگه داشته شد. در شعبه 14 دادگاه انقلاب مورد بازپرسی قرار گرفت. هنوز دادگاه او تشکیل نشده است.

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در آذرماه 1386 در شعبه 16 دادگاه انقلاب تشکیل شد. حکم اولیه صادر شده است که هم اکنون به دلیل درخواست وی مبنی بر تجدید نظر پرونده، پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: شعبه 16 دادگاه انقلاب در تاریخ 10 فروردین 1385 وی را به اتهام اجتماع غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی و بر اساس ماده 610 قانون مجزات اسلامی با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم کرد.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر و به مدت 3 روز در بند 209 اوین بازداشت بود. دادگاه وی در آذرماه 1386 در شعبه 16 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدرور حکم دو سال تعلیقی به مدت سه سال منجر شد. پرونده اکنون در مرحله تجدید نظر است.

پرونده سوم:

نحوه دستگیری: وی برای پرونده 13 اسفند احضار تلفنی شد که درخواست احضار کتبی را طبق روال قانونی نمود و زمانی که با احضار کتبی به دادگاه مراجعه کرد دستگیر شد. و به مدت 9 روز در بند جوانان بازداشتگاه اوین نگه داشته شد.

تاریخ دستگیری: 17 اردیبهشت 1386

وضعیت پرونده: هنوز برای این پرونده تفهیم اتهامی صورت نگرفته است.

میزان وثیقه: 20 میلیون تومان

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی سه بار دستگیر شد. بار اول در تاریخ 24 آذرماه در متروی تهران - کرج در حین جمع اوری امضا دستگیر و به مدت 5 روز در بازداشتگاه وزرا نگه داشته شد. در شعبه 14 دادگاه انقلاب مورد بازپرسی قرار گرفت. هنوز دادگاه او تشکیل نشده است. بار دوم در تاریخ 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر و به مدت 3 روز در بند 209 اوین بازداشت بود. دادگاه وی در آذرماه 1386 در شعبه 16 دادگاه انقلاب برگزار شد که به صدرور حکم دو سال تعلیقی به مدت سه سال منجر شد. پس از آن این حکم دو سال تعلیقی در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر شکست و به یک سال حبس تعلیقی (به مدت 3 سال) کاهش یافت که در طول این سه سال زینب پیغمبرزاده باید هر 4 ماه یک بار خود به وزارت اطلاعات معرفی کند.
زینب پیغمبرزاده بار سوم در تاریخ 17 اردیبهشت که به دادگاه برای بازپرسی پرونده دوم خود با احضار کتبی مراجعه کرد بازداشت شد و به مدت 9 روز در زبند عمومی زندان اوین نگه داشته شد که هنوز برای این پرونده هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته است. وی در مجموع 20 میلیون تومان کفالت و 20 میلیون تومان وثیقه به دادگاه انقلاب داده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟