پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

فاطمه دهدشتی نیا


نام و نام خانوادگی: فاطمه دهدشتی نیا

سن: 27سال

شغل: دانشجو

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری در حین جمع آوری امضا در متروی تهران کرج

تاریخ دستگیری: 20 دی ماه 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی روز 21 مرداد ماه 1386 در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و در همان روز به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام" به 6 ماه حبس تعلیقی تا 2 سال محکوم شد. اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام" به 6 ماه حبس تعلیقی تا 2 سال محکوم شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: به همراه نسیم سرابندی در تاریخ 20 دی ماه 1385 دستگیر و به مدت یک روز در بازداشتگاه وزرا نگه داشته شد. دادگاه وی در تاریخ 21 مرداد ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد که به حکم 6 ماه حبس تعلیقی تا 2 سال به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام" منجر شد. پرونده وی اکنون در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟