پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

ناهید کشاورز


نام و نام خانوادگی: ناهید کشاورز

سن: 35

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضا؛ عضو مرکز فرهنگی زنان و عضو مدرسه فمینیستی

پرونده اول:

نحوه دستگیری: دستگیری در مقابل دادگاه انقلاب

تاریخ دستگیری: 13 اسفند 1385

وضعیت پرونده: تفهیم اتهام صورت گرفته است اما پرونده باز است و هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشد ه است.

میزان کفالت: 10 میلیون تومان

پرونده دوم:

نحوه دستگیری: دستگیری در هنگام جمع آوری امضاء به همراه 4 تن دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضا

تاریخ دستگیری: 13 فروردین 1386 که پس از 14 روز بازداشت ( كه یک روز آن در بازداشت گاه وزرا و 13 روز آن در بند عمومی اوین بود) در روز 26 فردوردین آزاد شد.

وضعیت پرونده: تفهیم اتهام صورت گرفته است اما پرونده باز است و هنوز دادگاه آن تشکیل نشده است.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

میزان کفالت: 20 میلیون تومان

پرونده سوم:

دلیل احضار: احضار به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص همکاری با سایت "زنستان" و "تغییر برای برابری"

تاریخ احضار: 10 آذر 1386

وضعیت پرونده: . دادگاه وی در روز 12 مرداد 1387 به همراه سه متهم دیگر این پرونده در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار شد.

حکم صادره: هنوز حکمی صادر نشده است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: دارای سه پرونده که در هر سه مورد تفهیم اتهام و بازپرسی صورت گرفته اما هر سه پرونده ها باز است و تنها برای پرونده سوم دادگاه تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟