پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

محبوبه کرمی


نام و نام خانوادگی: محبوبه کرمی

سن: 40 سال

شغل: روزنامه نگار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

دلیل دستگیری: دستگیری در داخل اتوبوس به همراه حدود 200 نفر دیگر که در حول و حوش تجمع روز 24 خرداد در پارک ملت حضور داشتند

تاریخ دستگیری: 24 خرداد 1387

وضعیت پرونده: وی در تاریخ 24 خرداد 1387 در اتوبوس با ضرب و شتم بسیار که باعث پاره شدن لباس وی گردید دستگیر شد و به بند 240 زندان اوین منتقل شد به مدت 13 روز در بند 240 بازداشت بود و پس از آن به بند عمومی نسوان اوین منتقل شد . اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی است. محبوبه کرمی بعد از گذشت 70 روز از بازداشتش در تاریخ 4 شهریور 1387 با تودیع 100 میلیون وثیقه از زندان آزاد شد.

حکم صادره: دادگاه وی قرار است در تاریخ 11 آبان 1387 برگزار شود.

میزان وثیقه: میزان وثیقه 100 میلیون تومان تعیین و از خانواده وی اخذ شده است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: محبوبه کرمی در تاریخ 24 خرداد 1387 در داخل اتوبوس دستگیر شد و ی در تاریخ 4 شهریور 1387 با پرداخت وثیقه ای به ارزش 100 میلیون از زندان آزاد شد. دادگاه وی در روز 11 آبان 1387 انجام شد و در نهایت دادگاه رای به تبرئه او داد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟