کمپین یک میلیون امضا چیست؟....  
 

قوانین مورد اعتراض کمپین کدام است؟


 ازدواج

مواد قانونی مربوط به ازدواج

نمونه های واقعی از تاثیر قوانین نابرابر مربوط به ازدواج

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با ازدواج

 تعدد زوجات (چند همسری)

مواد قانونی مربوط به تعدد زوجات

نمونه های واقعی از تاثیر قوانین مربوط به تعدد زوجات

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مخالف با تعدد زوجات

 ازدواج موقت (منقطع) یا صیغه

مواد قانونی مرتبط با صیغه

 طلاق

مواد قانونی مربوط به طلاق

نمونه های واقعی از تاثیر قوانین نابرابر مربوط به طلاق

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با حق طلاق زنان

 فسخ

مواد قانونی مربوط به فسخ ازدواج

 نفقه و مهریه

مواد قانونی مرتبط با نفقه و مهریه

 ولایت (سرپرستی) بر فرزندان

مواد قانونی مربوط به ولایت (سرپرستی) بر فرزندان

نمونه های واقعی از تاثیرات مخرب قوانین مربوط به ولایت (سرپرستی) بر فرزندان

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با ولایت (سرپرستی) بر فرزندان

قیمومیت

مواد قانونی مربوط به قیمومیت

 سن مسئولیت کیفری

مواد قانونی مربوط به سن مسئولیت کیفری

نمونه های واقعی از تاثیرات مخرب قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با سن مسئولیت کیفری

 دیه

مواد قانونی مربوط به دیه

نمونه های واقعی از تاثیر قوانین نابرابر مربوط به دیه

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با دیه

 ارث

مواد قانونی مربوط به ارث

نمونه های واقعی از تاثیر قوانین نابرابر مربوط به ارث

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با ارث

 قتل های ناموسی

مواد قانونی حامی قتل های ناموسی

نمونه های واقعی از تاثیرات مخرب قوانین حامی قتل های ناموسی

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با قتل های ناموسی

 تابعیت

مواد قانونی مربوط به تابعیت

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با تابعیت

 شهادت

مواد قانونی مرتبط با شهادت

اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای مرتبط با شهادت

 سنگسار

مواد قانونی مرتبط با سنگسار

نمونه های واقعی در ارتباط با قانون سنگسار

اظهار نظرهای مسئوان و فتواهای مرتبط با سنگسار

 پوشش اجباری:

ماده قانونی مرتبط با پوشش اجباری

 ریاست جمهوری

ماده قانونی مرتبط با شرط کاندیداتوری ریاست جمهوری

اظهار نظر مسئوان و فتواهای مرتبط با ریست جمهوری
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟