کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

تعدد زوجات (چند همسری)


تعدد زوجات یا داشتن چند همسر همزمان توسط مردان، در قوانین مختلف از جمله در قانون ارث تاکید شده است.

— ماده 900 قانون مدنی: فرض دو وارث ربع ترکه است:

1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

— ماده 901: ثمن، فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.

— ماده 942: در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که متعلق به زوجه دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود.

— ماده 1048: جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

— ماده 1049: هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟