کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

سنگسار


بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامي: زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است(حد زنا در اين مورد اعدام است).

ماده 83: حد زنا در موارد زير رجم (سنگسار) است:

الف- زناي مرد محصن، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است وبا او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع كند.

ب- زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است وشوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است وامكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

تبصره: زناي زن محصنه با نابالغ(پسر زير 15 سال)موجب حد تازانه(100 ضربه شلاق) است.

ماده 86: زناي مرد يا زني كه هريك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند انها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست.

ماده 88: حد زناي مرد يا زني كه واجد شرايط احسان(يعني تاهل ) نباشد صد تازيانه است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟