صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

دولت ایران مانع سخنرانی شیرین عبادی در مالزی شد

6 مهر 1387

روز آنلاین :‎به‎ ‎دليل‎ ‎فشارمقامات‎ ‎ايراني‎ ‎به‎ ‎مقامات‎ ‎کشورمالزي،‎ ‎سفر‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎به‎ ‎کشور‎ ‎مالزي‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎انجام‎ ‎يک‎ ‎سري‎ ‎سخنراني‎ ‎در‎ ‎در مراکز دانشگاهي و پژوهشي آن کشور ‏‎ ‎لغو‎ ‎شد. ‏‎ ‎‎ ‎مقامات‎ ‎وزارت‎ ‎خارجه‎ ‎مالزي‎ ‎به ‏‎ ‎بنيادصلح‎ ‎مالزي"‏‎ ‎که‎ ‎موسسه‎ ‎دعوت‎ ‎کننده‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎بوده‎ ‎گفته‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎به درخواست ‏دولت ايران‎ ‎مجبور‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎دعوت‎ ‎از‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎پس‎ ‎بگيرند. مقامات‎ ‎وزارت‎ ‎خارجه‎ ‎ايران‎ ‎به‎ ‎وزارت‎ ‎خارجه‎ ‎مالزي‎ ‎گفته‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎عبادي‎ ‎در‎ ‎مالزي‎ ‎وانجام‎ ‎سخنراني‎ ‎مي‎ ‎تواند به‎ ‎روابط‎ ‎خوب‎ ‎بين‎ ‎دوکشور‎ ‎صدمه‎ ‎بزند. در‎ ‎نامه‎ ‎اي‎ ‎که‎ ‎وزات‎ ‎خارجه‎ ‎مالزي‎ ‎در اين زمينه به بنيادصلح ارسال کرده آمده: "دولت‎ ‎ايران‎ ‎اظهار‎ ‎داشته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎منتقدان‎ ‎سرسخت اين دولت‏‎ ‎و‎ ‎همسو با غربي‎ ‎هاست. سخنراني‎ ‎هاي‎ ‎او‎ ‎درمالزي‎ ‎موجب‎ ‎صدماتي‎ ‎در‎ ‎رابطه‎ ‎حسنه‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎مالزي‎ ‎و‎ ‎ايران، خصوصا‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎آموزش، خواهد‎ ‎شد. به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎وزارت‎ ‎امورخارجه‎ ‎قويا‎ ‎توصيه‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎دعوت‎ ‎نامه‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎پس‎ ‎گرفته‎ ‎شود.‏‎"‎

در عين حال،‎ ‎ميزبانان مالزيايي‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎چنين‎ ‎شرايطي‎ ‎مواجه‎ ‎شده‎ ‎اند،‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎خانم‎ ‎عبادي‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎همچنان‎ ‎سفر‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎انجام‎ ‎بدهد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎مناسبت‎ ‎هاي‎ ‎اجتماعي‎ ‎حضور‎ ‎يابد‎ ‎وبا‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎بپردازد،‎ ‎اما‎ ‎سخنراني‎ ‎عمومي‎ ‎نخواهند‎ ‎داشت. بنياد‎ ‎صلح‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎براي‎ ‎سخنراني‎ ‎در‎ ‎مالزي‎ ‎وتايلند‎ ‎دعوت‎ ‎کرده‎ ‎بود‎ ‎در‎ ‎نامه‎ ‎خودهمچنين‎ ‎تاکيد ‏کرده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎سخنراني‎ ‎خانم عبادي‎ ‎در‎ ‎تايلند‎ ‎‏[در صورت عدم لغو سفر از سوي ايشان] همچنان‎ ‎پابرجاخواهد‎ ‎بود. ‏
‎ ‎سفرشيرين‎ ‎عبادي،‎ ‎توسط‎ ‎موسساتي‎ ‎همچنين‎ ‎دانشگاه‎ ‎مالزي،‎ ‎دانشگاه‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎اسلامي و موسسه‎ ‎استراتژي‎ ‎ورهبري‎ ‎آسيايي‎ ‎ترتيب‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎ناچار،‎ ‎تحت فشار‎ ‎وزارت‎ ‎خارجه‎ ‎دولت‎ ‎مالزي‎ ‎دعوت‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎پس‎ ‎گرفته‎ ‎اند. ‏‎ ‎
مقامات‎ ‎ايراني‎ ‎درحالي‎ ‎دست‎ ‎به اقدام ديپلماتيک براي جلوگيري از سخنراني تنها برنده ايراني جايزه صلح نوبل در مالزي ‏مي‎ ‎زنند‎ ‎که‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته،‎ ‎عبادي‎ ‎با‎ ‎حضورهاي متعدد‎ ‎دربزرگ ترين‎ ‎کشورهاي اروپايي، آمريکايي و آسيايي، دهها‎ ‎دکتراي‎ ‎افتخاري‎ ‎را از معتبرترين دانشگاه هاي جهان دريافت کرده است.‏

شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎طي‎ ‎ماه‎ ‎هاي‎ ‎گذشته‎ ‎توسط‎ ‎عوامل ناشناس تهديد‎ ‎به‎ ‎مرگ‎ ‎شد و او‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎دولت‎ ‎مسوول‎ ‎هراتفاقي‎ ‎ا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان