صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

آزادي در كتاب قانون, حبس در بند 209: قبل ازاحضارمتهم، نمی توان اوراجلب کرد /

10 مرداد 1388

کانون زنان ایرانی -نرگس جودكي : ژيلا بني يعقوب و بهمن احمدي نيمه شب در خانه دستگيرشده و به بازداشتگاه و در نهايت زندان اوين برده شدند و تا امروز هم بدون هيچ دادگاه و محاكمه اي در بندند.مهسا امر آبادي بيشتر از روزنامه نگار بودن به جرم همسری با مسعود باستاني گرفتار شده است .و بسياري ديگر كه روزهاست از خردادماه تا امروز با ما سخن نمي گويند.هيچ يك از بازداشت شدگان روند طبيعي و قانوني دستگيري و حبس را پشت سر نگذاشته اند يا در امتداد يك خيابان دستگير شدند و يا در محل كار و يا شبانه در خانه ، بدون احضاريه, بدون اطلاع و احضار . با پيمان حاج محمود عطار درباره حقوق افراد پيش از دستگيري گفتگو كرده ام تا دوباره حقوقي را با هم مرور كنيم كه يا از آن بي اطلاعيم و يا در زمانه اكنون از آن محروم.

پيمان حاج محمود عطار , حقوقدان معتقد است جلب و دستگیری متهم ، نوعی محدودکردن آزادی اوست و اصل هم آن است که محدودکردن آزادی دیگران ممنوع باشد. بنابراین اصل آن است که جلب متهم ممنوع باشد. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل رابیان کرده است:

"اصل 32- هیچ کس رانمی توان دستگیرکردمگربه ترتیبی که قانون معین می کند."

یکی ازاصولی که درمورد جلب متهم باید رعایت شود آن است که قبل ازاحضارمتهم، نمی توان اوراجلب کرد، بلکه ابتداباید وی را احضاركرد. درصورتی که متهم بدون عذرموجه حاضرنشودامکان جلب او وجود خواهد داشت"

او به ماده 117 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره مي كند:"

«ماده 117- اشخاصی که حضور پیدانکرده و گواهی عدم امکان حضورهم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند.»

احضارمتهم به موجب احضارنامه و یابه موجب آگهی درروزنامه صورت می گیرد.(ماده 115 قانون یادشده)

ماده 118 این قانون دردومورد استثنائا ، جلب بدون احضار قبلی را اجازه داده است:

«ماده 118- قاضی می تواند درموارد زیر بدون این که بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستورجلب متهم راصادرنماید:

الف- درجرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو است.

ب- متهمانی که محل اقامت یاشغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.» "

البته در این خصوص باید به ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری نیز توجه داشت:

«ماده 124- قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگراینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.»

بنابراین وجود دلایل کافی برای تحقق جرم و انتساب آن به متهم نیزضروری است تا بتوان کسی راجلب کرد.

حکمی که درقانون آیین دادرسی کیفری جدید برخلاف اصول ثابت آیین دادرسی و حقوق متهمان به تصویب رسیده ، مقررات تبصره ماده 122 است که ازآن بانام جلب سیار یاد می شود:

«تبصره- درصورت ضرورت ، قاضی می تواندبرگ جلب رادراختیار شاکی قراردهدتا به معرفی او ضابطین، متهم راجلب و تحویل مراجع قضایی كنند.»

به گفته اين وكيل دادگستري این حکمی است که بسیارموردسوء استفاده شاکیانی قرارمی گیردکه صرفا قصد اذیت و آزاروهتک حرمت طرف خودرادارند. جلب سیاردرقانون آیین دادرسی کیفری سابق به صراحت پیش بینی نشده بوداما عملا درمراجع قضایی وجودداشت.

جلب متهم در مرحله محاکمه ودادرسی نیز پیش بینی شده است و ماده 181 قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد:

«ماده 181- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضرنشود و وکیل هم نفرستد د
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان