صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

جامعه شناسی و زنان

دکتر شهلا کاظمی پور-3 شهریور 1394

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر متن سخنرانی دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که در مردادماه 1394 در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایراد شده است. وی در این سخنرانی، به برخی از تئوری های کلاسیک در حوزه جامعه شناسی و نظریه های مربوط به توسعه و ارتباط آن با زنان می پردازد:

تعریف جامعه شناسی

جامعه شناسی،علم مطالعه روابط انسانی است .در این تعریف سه عنصر اساسی علم، رابطه و انسان وجود دارد. علم در معنای تجربی مد نظر است. جامعه شناسی پدیده های اجتماعی را همان گونه كه هستند مورد بررسی قرار می دهد، نه آن گونه كه باید باشند یا علاقه داریم كه باشند. توضیح این مفهوم در این نكته نهفته است كه جامعه شناسی به چرایی و چگونگی آنچه كه وجود دارد می پردازد و گرایش ارزشی و هنجاری در آن حاكم نیست.

دو عنصر دیگر در تعریف جامعه شناسی عبارت است از رابطه و انسان. در حقیقت جامعه شناسی علم مطالعه كنش های انسانی است. مفهوم كنش، بیانگر رابطة معنادار انسان با انسان است. بنابراین واحد تحلیل و بررسی در جامعه شناسی، انسان تنها و جدای از دیگران نیست. بلكه این واحد، رابطه انسان با انسان در چارچوبی غیر از غریزه است. این چارچوب همان جامعه است كه از طریق فرهنگ، رابطه انسانها با همدیگر را معنا می دهد و رابطه غریزی و رفتاری را از كنش اجتماعی تفكیك می كند.

قلمرو جامعه شناسی زنان

مبحث جنس كه زن و مرد را شامل می شود متفاوت است از مبحث جنسیت كه شامل زنانگی و مردانگی است. بدین صورت كه واژه جنس به ویژگی های بیولوژیكی افراد دلالت دارد و انسان ها را به دو دسته زن و مرد تقسیم می كند. این بخش در حوزه مطالعه علم زیست شناسی قرار دارد. اما واژه جنسیت به ویژگی های اجتماعی و اكتسابی هر یك از دو جنس دلالت می نماید و كنش های انسان را به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم می كند. این مفهوم الزام زیستی ندارد و فقط تحت تأثیر جریان جامعه پذیری است. به همین دلیل موضوع علم جامعه شناسی است.

منظور از جامعه شناسی زنان، بررسی نوع خاصی از كنش است كه در اصطلاح زنانه نامیده می شود. یعنی این دسته از كنش های زنان متفاوت است از آنچه كه مردان انجام می دهند. همچنین كنش های خاصی كه مردان معطوف به زنان انجام می دهند نیز در حوزه جامعه شناسی زنان قرار می گیرد. هر نوع كنش زنانه فردی، زنانه گروهی، زنانه نهادی و زنانه ساختاری در حوزه جامعه شناسی زنان قرار می گیرد. همین طور می توان ادامه داد كه كنش فردی، گروهی، نهادی و ساختاری مردان به شرط آنكه معطوف به زنان باشد و پایه این كنش زن بودن طرف مقابل قرار بگیرد نه انسان بودن او را، همگی در حوزه مطالعات جامعه شناسی زنان به حساب آورده می شوند. پس بر این اساس هر نوع كنش و تعامل ساختاری، نهادی، گروهی و فردی كه در آن رویكرد جنسیتی حاكم باشد و نه رویكرد انسانی، موضوع مطالعه رشته جامعه شناسی زنان است.

منظور از جامعه شناسی زنان، بررسی نوع خاصی از كنش است كه در اصطلاح زنانه نامیده می شود. یعنی این دسته از كنش های زنان متفاوت است از آن چه كه مردان انجام می دهند. همچنین كنش های خاصی كه مردان معطوف به زنان انجام می دهند نیز در حوزه جامعه شناسی زنان قرار می گیرد. هر نوع كنش زنانه فردی، زنانه گروهی، زنانه نهادی و زنان
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان