اخبار

اسپانیا در دست زنان

30 فروردین 1387 برای اولین بار در تاریخ اسپانیا یک زن به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. به گزارش دیپلماسی ایرانی؛ خوزه لوییس رودریگو زاپاترو […]