چالش ما(ه)

درباره ما

[English] آن چه می توان در مقام پاسخ به پرسش پنهان «درباره ما» گفت، پیش از هر چیز بیان خود، جنسیت، بشریت و نیز «بی […]

لوگوی کمپین

about us

Our reply to hidden questions (about us) and our electronic journal Feminist School is first and foremost self expression, sexuality, humanity and insincerity is a […]