کافه مونث

داستان که را؟

۱ min read

روح انگیز پورناصح-29 مرداد 1394 مدرسه فمینیستی: ذهنش عجب شلتاقی می کند، یک جا بند نمی شود. به همه چیز و همه جا سر می […]

کافه مونث

کنشگران زن و توافق هسته‌ای

۱ min read

مینا اعتقادی-24 مرداد 1394 مدرسه فمینیستی: با پخش خبر توافق تاریخی هسته‌ای، گروه‌هایی از مردم شادی و هلهله کردند. گویی سهم ما ایرانیان به شادی […]

کافه مونث

هویت و برابری خواهی

۱ min read

شهلا فروزانفر-22 مرداد 1394 مدرسه فمینیستی: برخی خواستهای برابری خواهانه زنان ذاتی است و فرای طبقه اجتماعی عمل می کند، مانند: حق سفر، حق اقامت، […]