کافه مونث

صدای زنانه مردان در شعر

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

نیلوفر مهدیان-25 اردیبهشت 1393 مدرسه فمینیستی: می گویند شعر در ایران دچار “ملموس نویسی” شده. درست مثل نوشتار زنانه. کتاب های مردان شاعر را که […]

کافه مونث

تفکری در فاصلۀ ترسا تا صنعان

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

طاهره بارئی-20 اردیبهشت 1393 مدرسه فمینیستی: در فروردین ماه امسال مقاله ای از آقای جواد موسوی خوزستانی در مدرسه فمینیستی منتشر شد با عنوان “عطار […]