شش ماه حبس برای بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار تایید شد

خبرنامه گویا-10 اسفند 1386

حکم بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار که از سوی شعبه سیزده دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.

فریده غیرت، وکیل مدافع احمدی امویی، خبر داد که دادگاه تجدید نظر ادله وی را برای تبرئه موکلش نپذیرفته و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را تایید کرده است. در رای دادگاه از جمله استنادات قاضی برای اثبات مجرم بودن احمدی امویی امضای بیانیه های مختلف ذکر شده است.

از جمله این بیانیه ها به امضای بیانیه فراخوان تجمع زنان برای درخواست حقوق برابر در میدان هفتم تیر تهران، بیانیه دعوت پیش از پانصدتن از روشنفکران و شخصیت های سیاسی و فرهنگی، دانشگاهی و مطبوعاتی جهت شرکت در مراسم پاپ ژان پل دوم، حمایت از آزادی ژیل کارول (روزنامه نگار زندانی در عراق)، بیانیه ۲۶۰ روزنامه نگار در پشتبانی از اکبر گنجی و بیانیه ی “به فریاد ما برس، سر نیزه اختناق زیر گلوی روزنامه نگاران ایرانی” و همچنین بیانیه یکصد روزنامه نگار در تحریم انتخابات مجلس هفتم اشاره شده است.

دیگر اتهام های احمدی امویی که از سوی قاضی شعبه سیزده دادگاه انقلاب به عنوان مستندات اثبات جرم او در خصوص اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده، برخی از نوشته ها و گزارش های او در روزنامه های مختلف ایران است قاضی در این بخش به این گزارش ها استناد کرده است: سخت ترین روزهای دانشگاه تهران (در باره حادثه کوی دانشگاه)، شهریور ۲۰ در بهار ۸۲ و آخرین میخ بر تابوت دولت خاتمی.

بهمن احمدی امویی که به هنگام تهیه گزارش از تظاهرات مسالمت آمیز زنان در ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر بازداشت شده بود، به مدت یک هفته در اوین زندانی و چند ماه بعد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه امنیت دادگاه انقلاب محاکمه شد.

براساس حکم دادگاه، شش ماه حبس او به مدت دو سال تعلیق می شود.

مطالب مرتبط

+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.

افزودن