آموزش حقوق زن برای اعضای کمپین یک میلیون امضاء

تغییر برای برابری-7 بهمن 1386

روز پنجشنبه سوم بهمن ماه اولین جلسه حقوق زن با حضور شیرین عبادی و دکتر سلطانی در جلسه کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد. در این جلسه که توسظ کمیته حقوق زن کانون مدافعان حقوق بشر و با هماهنگی کمیته پی گیری و کمیته رسانه کمپین یک میلیون امضا برگزار شد، اولین گروه داوطلبان شرکت در جلسات حقوق زن که حدود 30 نفر از اعضای کمپین یک میلون امضا بوده و پیش تر نیز درکارگاه های آموزشی کمپین شرکت کرده بودند حضور داشتند.

در جلسه نخست، کتاب حقوق زن نوشته شیرین عبادی از سوی کمیته حقوق زن و به رایگان به شرکت کنندگان کارگاه ارائه شد ودرباره موارد و مشکلات حقوقی ای که اعضای کمپین هنگام جمع آوری امضا با آن برخورد می کنند صحبت شد. این جلسات در آینده با جلسات حقوقی وهمچنین حقوق متهمین ادامه خواهد یافت.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours