راه اندازی وب سایت کمپین در آلمان

تغییر برای برابری-12 بهمن 1386

تغییر برای برابری: اعضای کمپین یک میلیون امضا در کشور آلمان، اقدام به راه اندازی وب سایت کمپین در آلمان کرده اند.

با راه اندازی این وب سایت، تریبون مجازی دیگری به رسانه های کمپین افزوده شد. اعضای کمپین در شهرهای مختلف وبسایت ها یا وبلاگ های محلی خود را شروع کردند و پیش از این نیز گروه کوچک کمپینی که در جنوب کالیفرنیا تشکیل شده است وبسایت کمپین در کالیفرنیا را راه اندازی کرد.

امیدواریم که این وب سایت محلی دیگر برای شناساندن کمپین به ایرانیان خارج از کشور و پاسخ به سوال های آنها باشد. محلی دیگر برای گفتن و شنیدن داستان های یکدیگر، مطرح کردن دیدگاه ها و تبادل نظر و همکاری برای رسیدن به برابری قانونی و فرهنگی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *