دیگر نگو

سروده نیلوفر مهدیان-1 دی 1394

مدرسه فمینیستی: شعر زیر، سروده نیلوفر مهدیان را می خوانید:

◀️  (۱) «خصوصی عمومی است» یکی از شعارهای مهم موج دوم فمینیستی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *