روزنامه دیواری

استفاده از انتخابات برای مطالبات زنان؛ گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎محبوبه‎ ‎عباسقلی‎زاده

10 اردیبهشت 1388 روز آنلاین: محبوبه ‎ ‎عباسقلی‎ ‎زاده‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎گروه‎ ‎میدان‎ ‎زنان‎” ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تشریح‎ ‎ویژگی‎ ‎های‎ ‎ائتلاف‎ ‎‏”همگرایی‎ […]