کافه مونث

برابری خواهی ما و شما

۱ min read

شهلا فروزانفر-10 بهمن 1393 مدرسه فمینیستی: ایدئولوژی ها در طول تاریخ جز دیکتاتوری و جنایت ارمغانی برای بشریت نداشته است!! این جملات را بارها و […]

کافه مونث

انحنا

۱ min read

روح انگیز پورناصح-7 بهمن 1393 مدرسه فمینیستی: نمی دانم کجای زمان ـ مکان ایستاده ام؟ هر جایش که باشم در خمیدگی های آن خم شده […]

کافه مونث

فقر زنانه می شود

۱ min read

شهلا فروزانفر-26 دی 1393 مدرسه فمینیستی: طبق آمارهای موجود در تابستان سال 1393، نرخ بیکاری زنان 3 برابر مردان 15 تا 24 سال، یعنی به […]