زنان، برندگان اصلی انتخابات پارلمان رواندا

3 مهر 1387

شهرزاد نیوز: کشورآفریقایی رواندا نخستین کشور جهان است که اکثریت نمایندگان آن را زنان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کیگالی پایتخت رواندا، و به نقل از کمیسیون انتخابات، در انتخابات پارلمانی این کشور زنان از80 کرسی پارلمان 44 کرسی را به دست آوردند.
برپایه این گزارش، زنان 20 کرسی نمایندگی را در انتخابات مستقیم به دست آوردند. از آنجا که مطابق قانون انتخابات، 24 کرسی نمایندگی پیشاپیش برای زنان در نظر گرفته شده است، در نتیجه اکثریت پارلمانی در رواندا با زنان است.

بنا بر همین گزارش، پارلمان رواندا با 55 در صد نماینده زن، از پارلمان های سوئد و کوبا نیزدراین زمینه پیشی گرفته است؛ که به ترتیب دارای 47 و 2/43 درصد نمایندگان زن در پارلمان اند.

این انتخابات دومین انتخابات پارلمانی رواندا پس از نسل کشی سال 1994 در این کشور است که درجریان آن بیش از 800 هزار نفر کشته شدند. پس ازآن بود که اکثریت مردم این کشوربه انتخاب زنان گرایش یافتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *