نسیم غنوی: ‎عالیه اقدام دوست خانمی‎ ۵۶ ‎ساله‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎جسمانی‎ ‎وضعیت‎ ‎مطلوبی‎ ندارند

30 بهمن 1387

روز آنلاین : نسیم‎ ‎غنوی‎ ‎وکیل‎ ‎عالیه‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎در‎ ‎مصاحبه‎ ‎روز‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎پرونده‎ ‎موکلش‎ ‎عالیه‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎که‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎برای‎ ‎سپری‎ ‎کردن‎ ‎حکم‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎زندان‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎به‎ ‎سر‎ ‎می‎ ‎برد‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎رای‎ ‎قطعی‎ ‎واجرای‎ ‎حکم‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎برای‎ ‎اعمال‎ ‎ماده‎ ‎هجده(دخالت ریاست قوه قضاییه) ‏‎ ‎اقدام‎ ‎کرده‎ ‎است. وی‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎درخواست‎ ‎روز‎ ‎گذشته‎ ‎به‎ ‎ثبت‎ ‎رسیده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎انتظار‎ ‎خواهند‎ ‎ماند‎ ‎تا‎ ‎ببینند‎ ‎که‎ ‎آیا‎ ‎مورد‎ ‎پذیرش‎ ‎مقامات‎ ‎قضایی‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎گیرد‎ ‎یا‎ ‎نه. این‎ ‎گفت‎ ‎و‎ ‎گو‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎خوانید:

‎ ‎ ‎‎تا زمان روشن شدن پاسخ مقامات قضایی به درخواست شما مبنی بر اعمال ماده هجده وضعیت‎ ‎موکلتان چه‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟‎ ‎

با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎تقاضای‎ ‎اعمال‎ ‎ماده‎ ‎هجده‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎اجرای‎ ‎حکم‎ ‎نیست‎ ‎ایشان‎ ‎همچنان‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎بمانند.

‏‎ ‎‎ ‎ ‎‎در‎ ‎زندان‎ ‎وضعیتشان‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎

‎ ‎امروز‎ ‎صبح‎ ‎با‎ ‎من‎ ‎تماس‎ ‎گرفتند. بند‎ ۳۵۰ ‎زندان‎ ‎اوین‎ ‎هستند. خیلی‎ ‎از‎ ‎دوستان‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎فعالیت‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎و‎ ‎خارج‎ ‎کشور‎ ‎برای‎ ‎ایشان‎ ‎انجام‎ ‎داده اند‎ ‎تشکر‎ ‎کردند. اگر‎ ‎هفته‎ ‎آینده‎ ‎اجازه‎ ‎ملاقات‎ ‎بدهند‎ ‎حتما‎ ‎به‎ ‎دیدن‎ ‎ایشان‎ ‎خواهم‎ ‎رفت. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎فکر‎ ‎می‎ ‎کنید‎ ‎که‎ ‎اقدام‎ ‎اخیرتان‎ ‎موثر‎ ‎واقع‎ ‎شود؟‎ ‎

‎ ‎ایشان‎ ‎اولین‎ ‎فعال‎ ‎حقوق‎ ‎زنان‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎حکمشان‎ ‎به‎ ‎مرحله‎ ‎اجرا‎ ‎درآمده‎ ‎است. چون‎ ‎بقیه‎ ‎خانم‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎حکم‎ ‎داشتند‎ ‎خیلی‎ ‎در‎ ‎اجرای‎ ‎حکم‎ ‎سختگیری‎ ‎نکردند. ما‎ ‎امیدوار‎ ‎هستیم‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎وضعیت‎ ‎جسمانی‎ ‎خانم‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎و‎ ‎همین‎ ‎طور‎ ‎سن‎ ‎وسالشان‎ ‎نظر‎ ‎مسوولین‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎را‎ ‎جلب‎ ‎کنیم‎ ‎تا‎ ‎تقاضایمان‎ ‎را‎ ‎بپذیرند‎ ‎و‎ ‎رسیدگی‎ ‎مجدد‎ ‎بشود. چون‎ ‎حقیقتا‎ ‎موکل‎ ‎من‎ ‎هیچ‎ ‎جرمی‎ ‎را‎ ‎مرتکب‎ ‎نشده‎ ‎و‎ ‎فقط‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎تجمع‎ ‎برای‎ ‎بیان‎ ‎خواسته‎ ‎های خود‏‎ ‎شرکت‎ ‎کرده‎ ‎است.

‎‎وضع‎ ‎روحی‎ ‎وجسمی‎ ‎خانم‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎زندان‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎

‎ ‎ایشان‎ ‎یک‎ ‎خانم‎ ۵۶ ‎ساله‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎جسمانی‎ ‎وضعیت‎ ‎مطلوبی‎ ‎ندارند. یعنی‎ ‎فشار‎ ‎خون‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎زندان،‎ ‎دو‎ ‎عمل‎ ‎جراحی‎ ‎داشتند. فکر‎ ‎نمی‎ ‎کنم‎ ‎وضعیت‎ ‎بهداشتی‎ ‎زندان‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎ای‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎سلامتی‎ ‎وی‎ ‎مفید‎ ‎باشد. بهتر‎ ‎است‎ ‎بیرون‎ ‎باشند‎ ‎تا‎ ‎تحت‎ ‎درمان‎ ‎قرار‎ ‎داشته‎ ‎باشند. از‎ ‎نظر‎ ‎شخصیتی‎ ‎خانم‎ ‎اقدام‎ ‎دوست‎ ‎خیلی‎ ‎خانم‎ ‎با‎ ‎اعتماد‎ ‎به‎ ‎نفس‎ ‎و‎ ‎محکمی‎ ‎هستند. به‎ ‎خاطر‎ ‎همین‎ ‎روحیه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎دارند‎ ‎امروز‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎صحبت‎ ‎می‎ ‎کردم‎ ‎گفتند‎ ‎که‎ ‎حتی‎ ‎روی‎ ‎حال‎ ‎و‎ ‎هوای‎ ‎زندان‎ ‎و‎ ‎بند‎ ‎هم‎ ‎تاثیر‎ ‎گذاشته‎ ‎اند. از‎ ‎نظر‎ ‎روحی‎ ‎مشکلی‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎خیلی‎ ‎محکم‎ ‎برخورد‎ ‎کرده‎ ‎اند. ضمن‎ ‎اینکه‎ ‎وی‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎کار‎ ‎خلاف‎ ‎وجرمی‎ ‎مرتکب‎ ‎نشده‎ ‎است. ‏‎

‎‎ ‎ ‎‎به‎ ‎نظرشما‎ ‎حکم‎ ‎زندان‎ ‎موکلتان‎ ‎دارای‎ ‎چه‎ ‎ایرادات‎ ‎فنی‎ ‎است؟‎ ‎

‎ ‎ایشان‎ ‎دو‎ ‎اتهام‎ ‎داشته‎ ‎اند،‎ ‎یکی‎ ‎اتهام‎ ‎اقدام‎ ‎علیه‎ ‎امنیت‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎شرکت‎ ‎در‎ ‎تجمع‎ ‎غیر‎ ‎قانونی‎ ‎که‎ ‎موضوع‎ ‎قانون‎ ۶۱۰ ‎است. ‏یکی‎ ‎هم‎ ‎اخلال‎ ‎در‎ ‎نظم‎ ‎عمومی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎موضوع‎ ‎ماده‎ ۶۱۸ ‎قانون‎ ‎مجازات‎ ‎اسلامی‎ ‎است. قاضی‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎چارچوب‎ ‎این‎ ‎دو‎ ‎ماده‎ ‎رای‎ ‎داده‎ ‎است. اما‎ ‎اینکه‎ ‎چنین‎ ‎حکم‎ ‎سنگینی‎ ‎برای‎ ‎ایشان‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎تجمع‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎است،‎ ‎فکر‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎گذشته‎ ‎ایشان‎ -‎که‎ ‎در‎ ‎دهه‎ ‎‎۶۰ ‎هودار‎ ‎یک‎ ‎گروه‎ ‎سیاسی‎ ‎بوده‎ ‎اند‎- ‎‏ در‎ ‎رای‎ ‎تاثیر‎ ‎گذاشته‎ ‎است. کما‎ ‎اینکه‎ ‎در‎ ‎رای‎ ‎دادگاه‎ ‎بدوی‎ ‎می‎ ‎بینیم‎ ‎که‎ ‎قاضی‎ ‎دادگاه‎ ‎این‎ ‎موضوع‎ -‎یعنی‎ ‎سابقه‎ ‎محکومیت‎ ‎قبلی‎ ‎ایشان‎ ‎و‎ ‎شش‎ ‎سال‎ ‎حبس‎ -‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کرده‎ ‎اند. وگرنه‎ ‎پرونده‎ ‎های‎ ‎دیگری‎ ‎هم‎ ‎بوده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آنها‎ ‎خانم‎ ‎ها‎ ‎حکم‎ ‎تعلیقی‎ ‎گرفته‎ ‎اند. ‏‎ ‎معتقد‎ ‎هستیم‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎در‎ ‎چنین‎ ‎تجمع‎ ‎هایی‎ ‎نمی‎ ‎تواند‎ ‎جرم‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎اصلا‎ ‎نباید‎ ‎برای‎ ‎کسی‎ ‎حکم‎ ‎محکومیتی‎ ‎صادر‎ ‎شود

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours