تماس کوتاه کاوه مظفری با خانواده اش

30 تیر 1388

تغییر برای برابری – پس از حدود دوهفته از بازداشت کاوه مظفری به وی اجازه داده شد تا با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد.

مادر کاوه امروز 30 تیرماه مانند روزهای گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و با پیگیری مستمر خود سرانجام توانست با معاون امنیت که رسیدگی بر پرونده های بازداشتی های پس از انتخابات را برعهده دارد صحبت کوتاهی داشته باشد. وی نگرانی خود را از عدم تماس تلفنی کاوه و نداشتن اطلاع از صحت سلامت وی ابراز کرد. این در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از بازداشتی های 18 تیر آزاد و یا به بند عمومی منتقل شدند و اغلب آنها چندین بار با خانواده خود تماس داشته اند. معاون امنیت نیز دستور داد که بازداشتی های 18 تیر که تا به امروز تماس تلفنی نداشته اند با خانواده خود می توانند تماس داشته باشند. وی در رابطه با زمان آزادی کاوه گفت که بازجویی ها به اتمام رسیده و اکنون باید منتظر مراحل اداری بعدی آن باشیم.

کاوه در تماس کوتاهی که امروز با خانواده خود داشت از سلامت خود خبر داد. وی در این مدت دو بار به صورت6 و 9 ساعت بازجویی شده که بازجویی ها در مورد فعالیت های کاوه در 5 سال گذشته بوده است. به گفته وی هیچ سوالی در رابطه با 18 تیر از وی نشده است و معلوم نیست که بازجویی ها ادامه دارد یا پایان یافته است.

مطالب مرتبط

+ There are no comments

Add yours