روزنامه دیواری

منصوره شجاعی: قوانین فعلی برای جوامع بدوی است/ امید معماریان

10 شهریور 1387 ‎منصوره‎ ‎شجاعی،‎ ‎از‎ ‎فعالان‎ ‎حوزه‎ ‎زنان‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎بنیان‎ ‎گذاران‎ ‎کمپین‎ ‎یک‎ ‎میلیون‎ ‎امضا‎ ‎برای‎ ‎تغییرقوانین‎ ‎زنان،‎ ‎درگفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎می‎ […]